O revitalizaci Krušných hor už má kraj jasno

0
1121
V zemi Elfů

U hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka proběhlo jednání, v rámci kterého představili zástupci Ministerstva zemědělství, ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Petr Bureš a Jiří Bílý ze sekce lesního hospodářství MZe, Program revitalizace Krušných hor. Ten byl zpracován Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí na základě pokynu vlády ČR.

Jednání se dále zúčastnila Gabriela Nekolová, regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK, a KVK a předsedkyně Hospodářské a sociální rady ÚK a dále a zástupci krajského úřadu, Luboš Trojna a Monika Zeman.

Představený program je založen na principu využívání stávajících národních a evropských finančních zdrojů, které již byly podrobeny procesům schválení. Hlavní úlohou tohoto programu je vytvoření koordinačního mechanismu, který synchronizuje dotační programy v gesci jednotlivých ministerstev, a dále zohledňuje i využívání provozních a investičních prostředků Lesů České republiky, s. p. Program obsahuje konkrétní opatření pro dosažení řady cílů, jako je například kompenzace imisní zátěže v lesních půdách, provedení přeměny porostů náhradních dřevin, zajištění reprodukčního materiálu pro plánované přeměny lesních porostů a snížení škod způsobených zvěří. Program revitalizace dále přinese zlepšení vodního režimu na plochách v minulosti negativně ovlivněných odvodněním a zajištění příznivého stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území a územní soustavy NATURA 2000. Gabriela Nekolová informovala o následném procesním postupu při předkládání programu do vnitřního připomínkového řízení na dotčených ministerstvech.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!