OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VÝZVA

0
763

MĚSTO MEZIBOŘÍ

nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří                    tel: 476 478 136, e-mail:

Tajemnice MěÚ                                                         mezibori@mezibori.cz

 

OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VÝZVA

Tajemník MěÚ Meziboří zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení funkce:

Zástupce vedoucí organizační složky „Dům s pečovatelskou službou Meziboří“

Charakteristika pozice:

 • Zpracování, aktualizace a naplňování standardů kvality sociálních služeb
 • Zpracování žádostí o dotace
 • Vedení dokumentace klientů
 • Zpracování ceníku za poskytnuté pečovatelské služby a dalších vnitřních předpisů, směrnic a pravidel
 • Zpracování výkazů sociálních služeb pro MPSV
 • Individuální plánování průběhu sociálních služeb jednotlivých klientů
 • Spolupráce se správním odborem MěÚ Meziboří
 • Příprava a realizace společenských a kulturních aktivit klientů

Územní samosprávný celek:          Město Meziboří

Místo výkonu práce:                       Meziboří, Okružní 117

Termín nástupu:                              01.09.2017

Pracovní poměr:                              na dobu neurčitou

Platové zařazení:                             Dle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, 8. platová třída. Platový stupeň bude stanoven dle délky započitatelné praxe.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Uchazeč musí být fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhl věku 18 let, je plně svéprávná, je bezúhonná, zdravotně způsobilá a odborně způsobilá dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách v platném znění.

Požadavky:

Dosažené vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském programu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

 

Další požadavky:

Znalost práce s PC – World, Excel, apod.

Samostatnost, zodpovědnost, komunikační schopnosti

Organizační a řídící schopnosti

Zvládání stresové zátěže

 

Výhoda:

Řidičské oprávnění skupiny „B“

Akreditovaný kvalifikační kurz dle § 36 zákona č. 96/2004 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Jméno, příjmení a titul uchazeče
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Datum a podpis

 

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • Strukturovaný životopis včetně telefonického a e-mail kontaktu
 • Originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíců) u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky:

 • Do 11.08.2017, na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

 

Způsob a místo doručení přihlášek:

 • Přihlášky s požadovanými doklady označené „VŘ – zástupce vedoucí DPS – neotevírat“ doručit osobně na podatelnu MěÚ Meziboří nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Meziboří, kancelář starosty, nám. 8. května 341,

 

Upozornění:

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

V Meziboří 18.07.2017

 

Ing. Kateřina Lipertová v.r.

Tajemnice MěÚ

 

Vyvěšeno: 18.07.2017

Pozn: kontaktní osoba – Ing. Kateřina Lipertová, tel: 476 748 136, lipertova@mezibori.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!