SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Hamru

0
163
ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Litvínově, v ulicích Na Kopci a Hamerská, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v celkové délce 867,3 metrů, na které je napojeno cca. 450 obyvatel. Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude provádět obnovu chodníků. Stavba bude rozdělena na etapy.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen několika úseky litinového potrubí průměru DN 80 z let 1952 až 1954, dále úseky ocelového potrubí DN 80 z let 1931 a 1952 až 1954, a jedním úsekem potrubí z PVC DN 150, uvedeným do provozu v roce 1975. Důvodem rekonstrukce je jak stáří řadů, tak plánovaná investiční akce města Litvínov v této lokalitě.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně potrubí za nové trouby z tvárné litiny TLT průměru DN 80 (ŘAD 2, ŘAD 6), dále z TLT DN 100 (ŘAD 7), TLT DN 150 (ŘAD 1 a ŘAD 4), TLT DN 150 (ŘAD 3) a TLT DN 300 (ŘAD 5) s vnější protikorozní ochranou zinko-aluminiovým povlakem 400 g/m2 a s krycí modrou epoxidovou vrstvou v parametrech třídy K9 a s vnitřní odstředivě nanášenou vysokopecní cementovou vystýlkou. Odolnost vůči tahovým silám vznikajícím tlakem vody v potrubí bude zajištěna na předepsaných místech použitím jištěných zámkových spojů v hrdlech trub a tvarovek a v některých místech opěrnými betonovými bloky.

Pokládka vodovodů bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně min. 200 mm nad vrcholem potrubí. Tato vrstva bude nejméně do výšky 300 mm nad vrchol potrubí zasypána vhodnou prohozenou zásypovou zeminou. Přípojky jsou DN50 až DN80 a budou přepojovány pomocí odbočných litinových tvarovek, šoupat a přírub jištěných v tahu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. srpna 2018. Stavební práce začnou od 1. října 2018. Stavba je koordinována s městem Litvínov, které bude provádět obnovu chodníků. Stavba je rozdělena na etapy. Etapa I. musí být dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018 a zahrnuje rekonstrukci vodovodních řadů 1, 2 a 3. Etapa II. musí být dokončena nejpozději do 30. 9. 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!