Litvínov usiluje o vymezení trasy ropovodu mimo zastavěné území města

0
328

 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2013 jsou stanoveny hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Jeden z prioritních koridorů pro propojení dodávek ropy ve střední a východní Evropě vede přes Litvínov do Spergau (SRN). Vláda České republiky schválila v roce 2015 dokument nazvaný „Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1“, ve kterém je zdůrazněn význam dálkovodu DV5 mezi Litvínovem a hranicí ČR/SRN, zejména v případném omezení přepravní kapacity jedné z větví ropovodu Družba. Zároveň dokument stanovuje, že Ústecký kraj zodpovídá za prověření územních podmínek pro umístění záměru. Krajský úřad Ústeckého kraje připravuje aktualizaci Zásad územního rozvoje. Letos v březnu vydal Veřejnou vyhlášku – oznámení o zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace zásad. Návrh počítá s vymezením koridoru DV5 pro ropovod Litvínov – hranice ČR/SRN, trasa by vedla v souběhu se současným vedením etylénovodu a mohla by procházet také zastavěným územím Litvínova. Vedení města si nepřeje vést ropovod v souběhu se stávajícím vedením etylénovodu, neboť se domnívá, že by to znamenalo nepřiměřený zásah do vlastnických práv a bezpečností riziko.

Všechny dotčené subjekty se dohodly na zřízení pracovní skupiny. Jejím účelem je dosažení kompromisního řešení vedení ropovodu tak, aby bylo co nejméně zasaženo do života obyvatel dotčených obcí, avšak při nutném respektování místních přírodních poměrů a s ohledem na technickou a ekonomickou proveditelnost stavby. Členy skupiny jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, MERO ČR, a. s., dotčené obce (Litvínov, Klíny, SORKH). První ustavující jednání proběhlo 24. července v Litvínově. Druhé jednání pracovní skupiny k vymezení trasy ropovodu Družba se uskutečnilo 7. září opět v Litvínově. Tentokrát se skupina zabývala vyhodnocením návrhu možného řešení prodloužené trasy ropovodu na území ORP Litvínov, který představilo město na předchozím jednání v červenci.

„K návrhu města se vyjádřil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Členy pracovní skupiny seznámil s řešitelnými konflikty týkajícími se dotčených pozemků, zároveň však upozornil na významný problém spočívající v kolizi navrhované trasy s ložiskem vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí). Zástupce MERO ČR se vyjádřil z hlediska technické proveditelnosti. Upozornil nás na úskalí, která jsou ale za určitých podmínek řešitelná,“ říká k další schůzce starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Pracovní skupina se věnovala dalšímu návrhu alternativní trasy ropovodu, kterou předložila společnost MERO ČR. Trasa je navržena tak, že nekopíruje etylénovod a je k dotčeným městům šetrnější. „Vyslechli jsme si všechny alternativní návrhy, vyčkáme na další předložení konkrétních informací. Krajský úřad se přiklání k možnosti, kde si společnost MERO ČR jako oprávněný investor může požádat o samostatnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V případě, že totiž předloží další variantní trasu koridoru, lze vlastně pořizovat aktualizaci zkráceným postupem podle stavebního zákona,“ vysvětlila za krajský úřad tisková mluvčí Lucie Dosedělová.

„Do příštího setkání máme čas na rozbor alternativního návrhu, se kterým seznámím i zastupitele města na veřejném jednání 13. září,“ dodává Kamila Bláhová k závěru pracovní skupiny, jejíž další jednání je plánováno na 12. října v Litvínově.

Popiska k obr.: Červená trasa je v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Modrá trasa je návrhem města Litvínova. Zelenou trasu předkládá společnost MERO ČR

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!