Rozšíření silnice z Mostu do Záluží je pro Litvínov klíčové

0
298

Schůzce Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Chomutov se zástupci litvínovské radnice dominovalo připravované rozšíření dvoupruhové silnice I/27, která mezi Mostem a Litvínovem vede z převážné části podél areálu chemických závodů s velkou intenzitou nákladní dopravy. Silnice I/27 je pro Litvínov nejvýznamnější komunikací ve vazbě na další síť silnic a dálnic. Nejvytíženějším úsekem je logicky spojení s Mostem, kde dochází k napojení silnice I/27 na silnici I/13 a dále pak na dálnice D7 nebo D8. „Zkapacitnění silnice mezi Mostem a Litvínovem se nám slibuje už řadu let. Stále jsme na začátku. Nyní mám informaci, že se se zahájením počítá až v roce 2026. Jak je to možné,“ dotazovala se zástupců ŘSD starostka Litvínova Kamila Bláhová. Zároveň podotkla, že po havárii v chemičce, ke které došlo v roce 2015, o zkapacitnění komunikace rozhodla dokonce Bezpečnostní rady státu. „Na stavbu máme dokončenou variantní technicko-ekonomickou studii, která byla projednána s Policií ČR, městem Litvínovem a Unipetrolem. Sledovaná trasa je v souladu s platným územním rozhodnutím, úrovňové křížení je řešeno průsečnými světelnými křižovatkami s dynamickým řízením dopravy namísto dříve uvažovaných okružních křižovatek. Nyní musíme dokončit proces vlivu stavby na životní prostředí podle novelizovaného zákona. Současně připravujeme projekt na realizaci podrobného geotechnického průzkumu. Výsledky průzkumu pak budou podkladem pro dokumentaci pro stavební povolení,“ popsal situaci v přípravě stavby ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský. V rámci této stavby hodlá ŘSF využít veškerých možností, jak přípravu zkrátit a stavbu zahájit ještě před rokem 2026. „Ovšem je třeba konstatovat, že nelze předem určit průběh a dobu trvání procesu E.I.A., ani výsledek geotechnického průzkumu, který může mít vliv především na založení a technologii realizace mostů a rozsah přeložek inženýrských sítí a zařízení. Věříme, že nebude nutné řešit takové změny, které by vedly k nutnosti aktualizovat či měnit dosud vydané územní rozhodnutí, nebo k jiným komplikacím v přípravě stavby,“ dodal Martin Vidimský. Bude-li příprava postupovat zcela bez problémů, je reálné stavbu zahájit v posledním čtvrtletí roku 2024.

Vedení města Litvínova nepotěšila ani zpráva o tom, že oprava mostu na silnici I/27 pod Hněvínem v Mostě potrvá až do poloviny příštího roku. „K přibližně pětiměsíčnímu zdržení dochází v souvislosti s problémem založení původního mostu, na který jsme přišli až po rozebrání staré konstrukce,“ vysvětlil důvod prodloužení termínu dokončení rekonstrukce mostu vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. Litvínovští radní v této souvislosti upozornili na chystanou modernizaci trati MHD v úseku Záluží – Most, která s opravovaným mostem, a především současnými objížďkami, úzce souvisí. Koordinace je v tomto případě nanejvýš potřeba.

Stav mostních objektů ve správě ŘSD v Ústeckém kraji je podle prohlídek a diagnostik velmi špatný. Během příštích let ŘSD chystá opravu 150 mostů. „Odkládat to nejde. Mosty musíme opravovat postupně a organizovaně, abychom mohli plánovat objízdné trasy. Zároveň chystáme velkou zakázku na akutní opravy mostů. Musíme umět na zhoršující se stav zareagovat okamžitě,“ představil další plány ředitel Správy Chomutov.

Ze společného setkání litvínovské radnice a Správy Chomutov vyvstalo plno úkolů, které je nutné společnými silami řešit. „Chystáme řadu svých investičních projektů, které už také nemůžeme odkládat. Na druhou stranu ale nesmí kolidovat s realizací projektů dalších subjektů. Je tedy zřejmé, že je nutné vše s předstihem koordinovat,“ reagovala starostka Litvínova Kamila Bláhová na nabídku kvartálních schůzek s ŘSD.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!