Zastupitelé schválili koridor pro trasu VRT

0
179

Zastupitelstvo Ústeckého kraje se usneslo na vydání 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, jejíž předmětem je vymezení koridoru pro železniční dráhu v úseku Praha – Drážďany, včetně odboček pro vzájemné propojení na stávající železniční tratě jako součást systému rychlých spojení.

Zastupitelé schválili výběr předložené varianty ŽD1 – C Pod Bulfem, která jako jediná byla akceptovatelná dotčenými orgány. Zároveň došlo ke zrušení koridoru územní rezervy VRT-ZR1 vysokorychlostní tratě v úseku státní hranice SRN/ČR – Ústí nad Labem – Lovosice – Roudnice nad Labem – hranice ÚK. O pořízení návrhu aktualizace zastupitelstvo rozhodlo v roce 2022 na základě písemného návrhu oprávněného investora, kterým je Správa železnic.

 Opatření obecné povahy, kterým se aktualizace vydává, bude včetně úplného znění ZÚR ÚK doručováno veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem ode dne vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Vydáním aktualizace tak Ústecký kraj splnil jeden z úkolů, který mu stanovuje nadřazená koncepční dokumentace Politika územního rozvoje ČR, kterou schvaluje Vláda ČR.

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje ve svém usnesení mimo jiné požaduje, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic pokračovaly v zapojování dotčených obcí do další projektové přípravy záměru a souvisejících staveb, např. formou pracovních skupin, a to zejména za účelem konkretizace technického řešení a kompenzačních opatření pro minimalizaci vlivů na jejich území a následně jejich ukotvení ve fázi povolení záměru formou plánovací smlouvy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!