Blíží se zápisy do mateřinek

0
358
ilustrační foto

Už za několik málo dnů se v mateřských školách uskuteční zápisy k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zápisy do mosteckých mateřinek proběhnou ve dnech 3. a 4. května 2017.

Město Most zřizuje čtyři mateřské školy, takže obecně závaznou vyhláškou stanovuje 4 spádové obvody. Mateřská škola, Lidická 44, pod niž spadá dalších 14 odloučených pracovišť, má vymezen jeden obvod. Zákonní zástupci mohou k zápisu přijít na kterékoli odloučené pracoviště této mateřinky.

„Zákonní zástupci mají dle školského zákona právo vybrat si školu, na níž budou pro jejich potomka zajištěny podmínky pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, nemusí to být škola spádová. Ředitel spádové školy je však povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu děti uvedené ve školském rejstříku,“ uvedla vedoucí oddělení školství mosteckého magistrátu Petra Trojnová.

Spádové obvody jsou vytvořeny pro všechny čtyři městem zřízené mateřské školy, které sídlí v ulicích Antonína Sochora, Hutnická, Růžová a Lidická, přičemž pod poslední jmenovanou spadá i několik odloučených pracovišť. Ve vyhlášce, kterou zájemci najdou na webových stránkách města www.mesto-most.cz, jsou uvedeny jednotlivé spádové obvody a ulice, které do nich spadají. V některých případech jsou uvedena u čísla popisná, protože v Mostě jsou i ulice, které jsou rozděleny mezi dva obvody.

Do obvodů jsou zahrnuty i místní části. Rudolice a Čepirohy spadají do prvního obvodu (mateřinka v ulici Antonína Sochora), Komořany, Velebudice a Vtelno do druhého (mateřská škola v Hutnické ulici) a Souš se Starým Mostem do čtvrtého (mateřinka v Lidické ulici).

——————————————————–

Rodiče, pozor: pro pětileté děti je od září předškolní vzdělávání povinné!

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Týká se tedy dětí, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let. (V případě, že dítě, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné, do mateřské školy již dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (čili ve spádové mateřské škole), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Rodič si tedy může vybrat jinou školu, než je spádová, musí ale počítat s tím, že přednost při přijímání mají děti ze spádové mateřinky.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud dítě do mateřské školy ještě nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V žádosti uvede jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum jeho narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (což je konkrétní mateřská škola). Sdělí také své jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

U dětí, pro něž je vzdělávání povinné, nemusí zákonný zástupce dokládat, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou, tedy v podobě souvislé čtyřhodinové účasti. Vzdělávat se může za určitých okolností v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území České republiky. Dítě je možné vzdělávat též individuálně, přičemž jej rodič může vzdělávat doma nebo dítě může navštěvovat jiné zařízení a do spádové mateřské školy přijde pouze na ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do níž je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, v němž se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. To je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, nutné od počátku školního roku.

Přednostní přijímání dětí od 4 let věku

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedené ve školském rejstříku. Znamená to, že i těchto dětí se týká zápis k předškolnímu vzdělávání v květnu 2017.

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které:

• do konce srpna daného roku dosáhnou věku pěti let
• jsou státními občany České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a pobývají na území ČR déle než 90 dnů
• jsou cizinci pobývající v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
• jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Nárok na přednostní přijetí ve školním roce 2017/2018 ve spádové škole mají děti:

• pro něž je vzdělávání povinné
• které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!