Zápis do základních škol už v dubnu, do mateřinek až v květnu

0
504

ZÁPIS do MATEŘSKÝCH ŠKOL v LITVÍNOVĚ a v LITVÍNOVĚ-JANOVĚ

pro školní rok 2018-2019

středa 2. 5. 2018       od   9:00 hodin do 16.00 hodin

čtvrtek 3. 5. 2018    od 13:00 hodin do 16.00 hodin

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřská škola, Ladova 1676, Litvínov

MŠ „LADUŠKA“ – školní vzdělávací program „Filip – cestovatel po ostrovech objevů“. Ve třídách jsou děti stejného věku. Spolupráce se ZŠ – velký přínos pro předškoláky, environmentální vzdělávání na vlastní zahradě – učení prožitkem, celoroční logopedická prevence, grafomotorika, přijímá děti mladší tří let. Rodiče vítáni. Pohodové klima MŠ, vstřícný personál. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 4. od 9 do 11 hod. www.3zs.cz

Mateřská škola, Gorkého 1614, Litvínov

Mateřská škola „NA SKALCE“. Otevírací doba od 6 do 16.30 hodin. Rozvoj dětí prostřednictvím individuální a skupinové práce s podporou zdravého životního stylu v projektu „Bludiště“. Věkově smíšené třídy. Speciální třída pro děti s vadami řeči. Odpolední aktivity pro předškoláky, místo spánku.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 4. od 9 do 11 hod.

Využijte možnost elektronické rezervace k zápisu od 1. 4. www.pohodovems.cz

Mateřská škola, Bezručova 1712, Litvínov

MŠ „Kaštánek“ – vzdělávací program: „Ať je léto nebo zima – v Kaštánku je vždycky prima“. Přijímá děti mladší tří let. Mnoho kulturních akcí v MŠ, společné akce pro děti a rodiče. Spolupráce se ZŠ, cílená příprava na vstup do ZŠ, plavecký výcvik, cvičení v hale. Provoz MŠ: od 6 do 16.30 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25. 4. od 9 do 11 hod.

Elektronická rezervace k zápisu: www.pohodovems.cz, FB: MŠ Kaštánek Litvínov

Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov

Děti vzdělává podle školního programu „Blízko lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi“, vychází z umístění MŠ v blízkosti lesa a přírodní školní zahrady. Zaměřuje se na rozvoj EKO cítění, zdravý pohyb (plavecký výcvik, cvičení v hale) a životní styl, nabízí tvoření z keramické hlíny, hru na flétničku a preventivní logopedickou péči. Má speciální třídu pro děti s vadami řeči. www.zsruska.cz

Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov

V rámci školního vzdělávacího programu „Plavba mořem dětství“ vede děti přirozenou cestou k rozvoji vědomostí a dovedností k pohodovému vstupu do ZŠ. Respektuje individualitu a podporuje jedinečnost dětské skupiny. Další nabídka: logopedická péče, předplavecký výcvik, kondiční cvičení, práce na PC ve spolupráci se základní školou, projekt Zdravá školní jídelna, pořádání akcí s rodiči, výlety. www.zsruska.cz

Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov

Hlavním cílem je spokojenost dětí i rodičů, jejich psychická pohoda, rodinná atmosféra. Pracuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta vláčkem se Sporťáčkem“ za poznáním, zábavou a sportem. Nabízí dětem sportovní vyžití během celého roku, dětskou jógu, kurzy plavání a cvičení, spolupráci se základní školou, přípravu na vstup do školy, pořádání akcí společně s rodiči, dopolední výlety. www.zsruska.cz

 

Mateřská škola JEŘABINKA, Mládežnická 220, Litvínov-Hamr

Zachovejme dětem dětství, zůstanou tvořivými po celý život. Krásné, harmonické prostředí, přívětivé k dětem i rodičům, s hračkami, které rozvíjejí smyslovou činnost. K tomu laskavé učitelky, pracující s dětmi podle principů waldorfské pedagogiky. Od září 2018 otevře novou třídu pro děti od 2 let. Mateřské centrum a možnost přijít se do školky podívat každou středu od 9 do 11 hod. www.skolajerabinka.cz

 

Mateřská škola, Školská 104, Litvínov- Janov

Školní vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima“ je zaměřen na harmonický rozvoj dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Přijímá i dvouleté děti. Nadstandardní aktivity – logopedická péče, aerobik, cvičení na míčích, keramika, dramatika, flétna, angličtina, výtvarné vyžití a celoroční ekologický projekt obohacený o výlety. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25. 4. od 9 do 11 hod. www.zsjanov.cz

 

Mateřská škola, Gluckova 136, Litvínov – Janov

Školní vzdělávací program „Barevné korálky“ s cílem harmonického rozvoje dítěte. Třídy jsou věkově smíšené. Možnost přijetí dětí od 2 let věku. Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadstandardní aktivity: keramika, angličtina, Školák, centra – pohybové, výtvarné, hudební, dramatické. Pořádány jsou výlety, společné akce s rodiči. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 25. 4. od 9 do 11 hod. www.zsjanov.cz

Při zápisu předloží rodiče, nebo zákonní zástupci občanský průkaz, rodný list dítěte a podají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Ve lhůtě stanovené zákonem bude výsledek řízení oznámen.

Z Á P I S DO 1. tříd základních škol

pro školní rok 2018 – 2019 se koná

ve středu dne 4. 4. 2018   od 13 do 17 hodin

ve čtvrtek dne 5. 4. 2018     od 8 do 15 hodin

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589

Škola s rozšířenou výukou anglického, německého a ruského jazyka nabízí kvalitní výuku v příjemné atmosféře, vzájemné vztahy na základě partnerství, školní družinu, školní klub, ozdravné a adaptační pobyty, školní poradenské pracoviště, počítačové učebny a bohatou zájmovou činnost (kroužky z. s. Cvrček). Klub předškoláka 22. 3. a 19. 4. 2018. www.3zs.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059

Škola demokratického myšlení a tvořivého učení. Výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivě ve škole. Cizí jazyk od 3. třídy, od 8. třídy druhý cizí jazyk, výjezdy do škol v přírodě, odborné učebny s moderní technikou, počítačové učebny, sportovní areál, keramická pec, relaxační místa, nabídka kroužků, poradenské pracoviště. Školní družina do 16.30 hod. www.zsruska.cz

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání uskutečňuje podle různých vzdělávacích programů a podle individuálních vzdělávacích plánů. Od 3. ročníku výuka anglického jazyka. Ve speciálním pedagogickém centru je zajišťována odborná poradenská, metodická a terapeutická péče. Nabídky zájmového vzdělávání, školní družina. www.zs-specialni-litvinov.cz

Sportovní soukromá základní škola, s. r. o., Litvínov, Podkrušnohorská 1677

Škola pro kluky i holky, sportovce i nesportovce se zaměřením na sport, cizí jazyky (anglický a německý) a informatiku. Nabízí kvalitní výuku v příjemném prostředí, sport (hokej, fotbal, volejbal, gymnastiku, aerobik, golf, házená). V ceně školného 600 Kč měsíčně (7 200 Kč ročně) mimo jiné družina, klub, zájmové kroužky, poradenské pracoviště, plavání, kurzy. www.sszslitvinov.cz

Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220

Malá škola s přátelskou rodinnou atmosférou, ohledy na individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Nápaditá forma výuky s využitím moderních školních pomůcek a relaxačních kroužků. Anglický jazyk od 1. ročníku, kde je i slovní hodnocení. Dále nabízí výuku FIE, poradenské pracoviště, kroužky, plavání, elektronickou žákovskou knížku. www.zshamr.cz

Základní škola a mateřská škola Jeřabinka, Sklářská 81, Litvínov-Hamr

Základní škola vycházející z pedagogiky Rudolfa Steinera, max. 12 dětí ve třídě. Všestranný rozvoj osobnosti dětí, škola pro hlavu, ruce a srdce. Slovní hodnocení, dva cizí jazyky od 1. třídy, množství aktivit – sportovní, hudební, přírodovědné i rukodělné – běžnou součástí výuky a družiny. S důrazem na rozvoj potenciálu dětí, kreativity, kritického myšlení a spolupráci. www.skolajerabinka.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160

Velmi dobré zkušenosti s propojením ZŠ a MŠ, přípravné třídy, třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, společné vzdělávání – individuální integrace žáků, logopedická péče, školní psycholog. Preventivní programy, projektové dny, ozdravné pobyty. Pestrá nabídka aktivit školní družiny a školního klubu, zájmové kroužky, pěvecký sbor. www.zsjanov.cz

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče, nebo zákonní zástupci povinni přihlásit ke školní docházce děti narozené do 31. 8. 2012. Při zápisu předloží rodiče, nebo zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte.

K zápisu se dostaví také děti, kterým byla z jakéhokoliv důvodu odložena povinná školní docházka u předcházejícího zápisu do 1. ročníku základních škol.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!