Blíží se zápisy do mateřinek

0
220
V mateřských školách zřízených městem Most se ve dnech 6. a 7. května 2019 uskuteční zápisy dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Tento termín zápisu platí i pro děti mladší.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let. (Jestliže dítě, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, do mateřské školy již dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.)
Dítě, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (čili ve spádové mateřské škole), pokud pro něj zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Rodič si tedy může vybrat jinou školu, než je spádová, musí ale počítat s tím, že přednost při přijímání mají děti ze spádové mateřinky. Po poslední novele školského zákona je opět možné plnit povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky i v přípravných třídách základních škol.Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V žádosti uvede jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum jeho narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (což je konkrétní mateřská škola). Sdělí také své jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

U dětí, pro něž je vzdělávání povinné, nemusí zákonný zástupce dokládat, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Město Most zřizuje čtyři mateřské školy a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 stanovuje 4 spádové obvody. Mateřská škola, Lidická 44, pod niž spadá 15 odloučených pracovišť, má vymezen jeden obvod. Zákonní zástupci mohou k zápisu přijít na kterékoli odloučené pracoviště této mateřinky.

Povinný rok předškolního vzdělávání se týká všech dětí, které:
•do 31. srpna dosáhnou věku pěti let
•    jsou státními občany ČR nebo jiného členského státu EU a pobývají na území ČR déle než 90 dnů
•jsou cizinci pobývající v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
•jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!