Politici se neshodli a šli domů

0
3281

Poslední jednání litvínovských zastupitelů skončilo dřív, než vůbec stihlo začít. Opozice s koalicí se totiž neshodla na programu. Ani jedna strana neměla dostatek hlasů, aby prosadila své. Starostce nezbylo, než jednání ukončit.

Jednání litvínovských zastupitelů ztroskotalo hned na samém začátku. Koalici chyběli dva zastupitelé, omluvení Milan Šťovíček a Jiří Biolek, opozici pak jeden hlas Jiřího Šlégra, který přijel na jednání o chvíli později. Opozice navrhla zařazení některých bodů, což ale koalice nepodpořila. Následně zastupitelé neschválili program jednání. Ani při dohodovacím řízení nenašly opozice a koalice shodu, a tak starostka jednání ukončila. „Nabídli jsme opozici, že podpoříme zařazení projednání investičních akcí most přes PKH a plavecký bazén. Dva body, které navrhla ČSSD, ale zařadit nemůžeme. Nebyly projednány v orgánech města a nemáme k nim žádné materiály. S tím ale opozice nesouhlasí. Na programu je dnes několik bodů z nakládání s majetkem, na které čekají obyvatelé města. Jsou tam také body týkající se dotací. To vše budeme muset projednat až za měsíc,“ uvedla starostka města před ukončením jednání. „Nesouhlasíme s argumentem, že zastupitelstvo nemělo k těmto bodům řádné podklady a nebyly projednány v orgánech města. V minulosti byly případy, kdy se body do předloženého programu zařazovaly především na přání koalice. Opakovaně jsme také v minulosti žádali o projednání námi navrhovaných materiálů v orgánech města, ale nebylo nám vyhověno,“ oponoval Martin Klika. Další zastupitelé už v diskuzi vystoupit nestihli.

Na čem ztroskotalo litvínovské zastupitelstvo?

Změny v programu jednání byly středobodem neshody litvínovských zastupitelů. Jeden bod měl být vypuštěn, další tři zařazeny. Zastupitelé chtěli projednat investiční akce, vstup města do sdružení HC Litvínov a dar od Meziboří a chtěli odložit výkup Pilařského rybníka.

Pilařský rybník s novou cenou

Pilařský rybník plánuje Litvínov odkoupit od současného majitele Jordána Karagavrilidise. Litvínov má zájem v letošním roce park kolem Pilařského rybníka renovovat, vybudovat tu dětské hřiště a oddechovou zónu. Pilařský rybník by měl být v rámci renovace celého parku buďto napuštěn, nebo zasypán. Do posledního jednání zastupitelstva města šel návrh na odkoupení za bezmála šest miliónů korun. Na poslední chvíli ale majitel rybníka učinil městu jinou nabídku. „Navrhuji stáhnout tento bod z jednání, aby mohla být nová nabídka projednána v orgánech města,“ uvedla starostka Kamila Bláhová (ANO). Zastupitelé s jejím návrhem souhlasili.

Dar od Meziboří = ostuda pro Litvínov

Mezibořští zastupitelé na svém posledním jednání schválili finanční dar pro Litvínov ve výši 200 tisíc korun. Jedná se o peníze na chodník pro pěší mezi Litvínovem a Mezibořím. S finanční spoluúčastí na stavbě chodníku na katastru Litvínova měli ale zastupitelé na lednovém jednání problém. Projednat nepřijetí finančního daru navrhl Martin Klika (ČSSD). „Je to ostuda pro Litvínov, aby nám malé sousední město s mnohem nižším rozpočtem dávalo finanční dar na vybudování chodníku na našem vlastním katastru. Po chodníku budou chodit také obyvatelé Litvínova,“ odůvodnil. Zastupitelé tento bod odmítli.

Vstup Litvínova do HC Litvínov je nezákonné

Martin Klika navrhl zařadit do programu bod „vstup města Litvínova do sdružení HC Litvínov“. „Nebyli jsme nikdo s tímto záměrem seznámeni. Nebylo to projednáno ani v radě města ani zastupitelstvem. Starostka poslala dopis, ve kterém HC Litvínov žádá o přijetí Litvínova do sdružení nestandardním způsobem,“ vysvětlil Martin Klika důvod žádosti o zařazení dalšího bodu. Proti postupu města se ohradilo také sdružení HC Litvínov. „Starostka nás dopisem, který máme považovat za přihlášku, žádá o přijetí Litvínova do sdružení HC Litvínov, aniž by byly splněny podmínky ukotvené v našich stanovách. Dokonce nás žádá o výjimku z těchto stanov. To je nezákonný postup, jak nás upozornil námi oslovený právník. Udivuje mě, že se město snaží nezákonným způsobem urychlit svůj vstup do sdružení HC Litvínov, bez zájmu ale přešlo například nabídku FK Litvínov v době, kdy sdružení opustil jeden z členů,“ uvedl předseda HC Litvínov Kamil Havelka. Návrh Martina Kliky zastupitelé neschválili.

Investiční akce usnuly?

Hana Žihlová (Sdružení Litvínováci) žádala o zařazení bodu o postupu prací na zásadních investičních akcích města: mostu přes PKH a plaveckém bazénu. „Tři měsíce nemáme žádné informace, nevíme, zda se něco děje. Z médií se dozvídáme, že město chystá architektonickou soutěž na bazén, který byl už z minulosti ve fázi k územního řízení, v případě mostu hotové projektové dokumentace a platného prováděcího i stavebního povolení. Zajímá mě, jak práce na investicích pokračují a zda vedení města skutečně zvažuje vyhodit práci úředníků a dva miliony korun, které už město přípravy na investiční akci stály, a začít znovu. Prodloužit realizaci obou akcí minimálně o dva roky. Také mě zajímá, kdy nás hodlalo vedení města o těchto svých záměrech informovat,“ odůvodnila svou žádost Hana Žihlová. Bod ale zastupitelé nezařadili.

Reakce města Litvínov na článek „Politici se neshodli a šli domů“ ze dne 3. 3. 2016

Není pravdou, že orgány města Litvínova nebyly seznámeny s touto problematikou, neboť se Zastupitelstvo města Litvínova na svém zasedání dne 19. 4. 2012 usneslo a schválilo členství v HC Litvínov, tehdy ještě občanského sdružení. Po prostudování všech dostupných podkladů však současné vedení radnice došlo k závěru, že v minulosti nedošlo k řádnému naplnění obsahu daného usnesení a přistoupilo k jednáním vedoucích k nápravě. Poslední z kroků bylo podání písemné žádosti města Litvínova o členství v HC Litvínov, sportovní spolek. Reakcí na tento krok byl návrh zastupitele Martina Kliky o zařazení bodu „Vstup města Litvínova do sdružení HC Litvínov“ do programu řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2016, jehož součástí bylo, mimo jiné, písemné vyjádření HC Litvínov, sportovní spolek, s důrazným zamítnutím žádosti.

„Mandát pro vstup města do HC Litvínov, v roce 2012 občanské sdružení, nyní sportovní spolek, má město schválením zastupitelů z roku 2012 (Z/495/15 usnesení z roku 2012). Mandát nebyl doposud uplatněn, proto se vedení města rozhodlo k nápravě. Oficiálně jsme letos začátkem února zažádali sportovní spolek o spolupráci s městem Litvínovem formou členství města ve spolku, a to standardním způsobem na základě již zmíněného usnesení zastupitelů. Záporné stanovisko k našemu požadavku jsme obdrželi od sportovního spolku na únorovém veřejném jednání zastupitelstva. Město projevilo zájem o členství ve spolku, což je pro nás důležité, protože se zabývá naší mládeží a od města získává ročně několikamiliónové dotace. My bychom, z pochopitelných důvodů, přijali jakoukoli formu členství, pokud by nám byla nabídnuta. Je proto s podivem, že sportovní spolek nemá o členství města zájem, tudíž ho, podle mého názoru, nepovažuje za důležitého partnera,“ říká starostka Litvínova Kamila Bláhová k informacím v Homéru ze dne 3. 3. 2016 v článku Politici se neshodli a šli domů, kde je uvedeno, že město požádalo o členství v HC Litvínov, s. s., nestandardním způsobem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!