Litvínov plánuje upravit prostranství kolem Koldomu

0
361

Rada města Litvínova vzala na vědomí zprávu o postupu zpracování dokumentu Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Koldům. Dokument je zpracováván jako povinná příloha pro žádosti o dotaci předkládané do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 1, jehož výzva bude vyhlášena Státním fondem rozvoje bydlení v červenci 2018. Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně. K žádosti musí být jako povinná příloha doplněn dokument zpracovaný podle metodiky a s obsahem stanoveným nařízením vlády. To vyžaduje kromě jiného zajištění účasti obyvatel dotčené oblasti na zpracování dokumentu. Z tohoto důvodu proběhla dotazníková šetření mezi obyvateli, je připravené veřejné projednávání dokumentu (6. června od 16 hod. v klubovně sportovní haly u Koldomu), jehož finální podobu budou schvalovat radní, poté zastupitelé.

Soubor záměrů v oblasti Koldomu:

  • plavecká hala včetně parkoviště;
  • parkoviště na severním kraji silnice III/0138 (ul. Podkrušnohorská);
  • zvýšení kapacity parkovacích ploch v území;
  • rekonstrukce komunikace ke sportovní hale (ul. Ke Koldomu) včetně veřejného osvětlení;

skatepark na místě bývalého centrálního tenisového dvorce;

  • revitalizace lesoparku u Koldomu;
  • obnova přirozených krajinných struktur – Lesopark Oprám;
  • doplnění volných ploch koupaliště Koldům;
  • rozšíření a doplnění vybavení dětského hřiště u Koldomu;
  • revitalizace stávajících stání pro nádoby na sběr odpadu;
  • výměna a doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.) v oblasti Koldomu.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!