Mezinárodní den mateřského jazyka

0
474

Na 21. února připadá symbolický svátek, který oslavuje jazykovou rozmanitost a poukazuje na malé jazyky, kterým hrozí zánik.

21. února 1952 bylo v Pákistánu brutálně potlačeno hnutí za bengálský jazyk. Přesto bengálština zůstala 5. – 6. nejpoužívanějším jazykem světa, jímž mluví na 230 milionů mluvčích. Připomínkou incidentu a symbolickým svátkem světového jazykového bohatství je právě tento den, který byl v roce 1999 organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním dnem mateřského jazyka.

Zanikajícím jazykem je na našem území např. romština (mj. jazyk příbuzný s bengálštinou). Počet mluvčích romštiny se totiž zdaleka nerovná počtu Romů.

UNESCO také vytvořilo Atlas ohrožených jazyků. Údajně každé dva týdny s posledním mluvčím zahyne alespoň jeden další jazyk. Kolik jich ze stávajících zhruba 6 900 jazyků přežije třeba do konce století?

PROČ HROZÍ AŽ POLOVINĚ JAZYKŮ ZÁNIK? Mluvčí malých jazyků často přebírají jazyky silnějších populací. Např. proto, že je to jediná možnost jak komunikovat s úřady v jejich regionu, nebo možnost, jak si přečíst noviny.

CÍLEM Mezinárodního dne mateřského jazyka je chránit jazykovou různorodost světa a zamezit zániku malých jazyků. Lidé by si měli uvědomit, že jazyky jsou součást společného dědictví lidstva.

Spisovná čeština a její současná role ve společnosti…

„Je to významný atribut národa, je to hodnota, která národní společenství stmeluje. Její význam spočívá i v tom, že je to jazyk školního vzdělávání, vědy a médií. Je zkrátka prestižní a reprezentativní záležitostí. Pokud bychom to měli doložit příkladem z běžného života, všimněte si, že když vám někdo bude chtít něco prodat, tak s vámi bude mluvit vybranou, spisovnou češtinou, a tím se bude snažit vzbudit ve vás důvěru. Spisovná čeština je kód, který vzbuzuje dojem prestiže a důvěryhodnosti.“

CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O NAŠEM MATEŘSKÉM JAZYCE…

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století. Je částečně ovlivněná latinou a němčinou. Česky psaná literatura se objevuje od 14. století.

Dělí se na spisovnou češtinu, určenou pro oficiální styk (je kodifikována v mluvnicích a slovnících), a obecnou češtinu, která zahrnuje dialekty (nářečí) a sociolekty (slangy) včetně vulgarismů a argotu.

Spisovná čeština má dvě podoby: čistě spisovnou a hovorovou. Hovorovou češtinu je třeba odlišovat od (nespisovné) češtiny obecné.

Česky mluví zhruba 10,6 mil. lidí, z toho přes 10,4 mil. v Česku. V důsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech hovoří česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Rumunsku, Austrálii, na Ukrajině a v řadě dalších zemí.

Čeština je úředním jazykem Česka a Evropské unie. V úředním styku lze češtinu používat také na Slovensku.

Spisovný standard žádný zákon neupravuje, ale kodifikuje jej v praxi svými obecně uznávanými doporučujícími publikacemi Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky a jejich schválením pro výuku i Ministerstvo školství.

Slovní zásoba je převážně slovanského původu. Čeština a příbuzná slovenština uchovávají až 98 % praslovanské slovní zásoby, nejvíce ve srovnání s ostatními slovanskými jazyky. Přesný počet slov v češtině není možné určit, jelikož se čeština jakožto živý jazyk neustále vyvíjí. Nicméně má čeština na 300 000 slovních kořenů. Zatím nejrozsáhlejší Příruční slovník jazyka českého má zhruba 250 000 hesel. Obsahuje i slova, která zná málokdo, a neobsahuje naopak některá slova obecně známá (např. vulgarismy).


Zkuste si malý test znalosti mateřštiny

1. Doplňte.

Pohladili jsme si fenku Ťapku se třem- noham-, o čtvrtou přišla.

Mával předním- pacičkam- .

Četli jsme pohádku o -ervené -arkulce.

Jedním z divů světa jsou i v-suté zahrady Semiradiny.

Pozorovali jsme v-sutý most.

Charakteristikou domu jsou i v-suté pavlače.

Přemýšleli jsme kdo – koho.

Konečně jsme viděli i – erlínskou – eď.

2. Označte řádek, na němž není neurčitý slovesný tvar:

a) třásli jsme se, být milován, jedla bych, zavoláš

b) ptala jsem se, zapsav, shromáždíte, sečetli jsme

c) rozmazlovali jste, řka, přemístíme, poběž

d) pobledlý, mazání, připravím, přinesli byste

3. Utvořte přídavné jméno k výrazu v závorce.

(Miliarda) návštěvník se tu nejspíš asi neobjeví.

4. Utvořte II. stupeň přídavných jmen.

Motýlí, hustý, dobrý.

5. Napište správně:

Setkali jsme se na (papua nová guinea).

6. Utvořte antonymum ke slovu „ctnost“ v 7. p. mn. č.

7. Který řádek je bezchybně?

a) Tycha Braheho, vampíra, upíra, lyžin

b) Tychona Braha, vampýra, upýra, ližin

c) Tychona Braheho, vampýra, upíra, ližin

d) Tycha Braha, vampýra, upíra, lyžin

8. Vztah mezi slovy „kráčet – jít“ je stejný jako mezi slovy:

a) kantor – ředitel

b) kantor – učitel

c) kantor – žák

9. Které z uvedených slovních spojení je správné:

Prohnal si a) kulku hlavou b) hlavou kulku c) kulkou hlavu d) hlavu kulkou.


Výsledky testu:

č.1 třema nohama, předními pacičkami, Červené karkulce, visuté zahrady, visutý most, vysuté pavlače, kdo s koho, Berlínskou i berlínskou zeď. č.2 d, č.3 Miliardtý, č.4 motýlí – nestupňujeme, hustší/hustější, lepší, č.5 na Papui Nové Guineji č.6 neřestmi, č.7 c, č. 8 b, č.9 a,b,c,d,.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!