Litvínov vykácí třináct stromů, nahradí je novými javory

0
112

Městský úřad v Litvínově, odbor životního prostředí vydal povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na parcelách 1339/21 a 2508 v katastru Horní Litvínov. O povolení požádalo v únoru město Litvínov. Povolení se týká třinácti kusů dřevin. Jedná se o jedenáct jírovců (maďal), jednu břízu bělokorou a jednu olši.

Aby bylo možné realizovat stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově, muselo město požádat o vykácení dřevin, které zasahují do připravované investiční akce. Protože investice bude probíhat v letošním roce, ke kácení stromů dojde v době vegetačního klidu, tedy do 31. března 2019. Jednou z podmínek vydaného povolení je náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením. Do konce května 2020 město vysadí třináct javorů, čímž vznikne nové stromořadí podél komunikace Ke Střelnici. Zároveň se zavázalo k jejich následné péči po dobu minimálně pěti let, aby zabezpečilo jejich zdárný růst a vývoj. Následná péče bude spočívat především v dostatečné zálivce, pravidelném odplevelování, případně v opravách kotvení. Pokud dojde k uschnutí některé dřeviny, neprodleně ji město nahradí.  V cestě investiční akce stojí přestárlé jírovce, vysázené právě podél ulice Ke Střelnici. Stromy jsou umístěny z jedné strany v náspu komunikace a z druhé v těsném sousedství okraje komunikace. Všechny jsou ve špatném zdravotním stavu a vykazují výrazné defekty. Kořeny několika jedinců působí rovněž velké škody na povrchu komunikace. Vzhledem k těsnému sousedství s komunikací nelze provést její plánovanou opravu bez odstranění dřevin. Povolení se týká také dvou dřevin v ulici Gorkého. Bříza a olše jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu, avšak rostou ve svahu v těsném sousedství s komunikací a jsou vrostlé do stávajícího odvodňovacího příkopu. Jejich zachování při plánované rekonstrukci komunikace vzhledem k umístění a prostorovým dispozicím není možné.

Odbor životního prostředí povolil městu kácení dřevin rostoucích mimo les také na parcelním čísle 2007/5 v k. ú. Horní Litvínov. Jedná se o patnáct kusů topolu vlašského. Dřeviny zasahují do míst, kde bude letos zahájena investiční akce města Litvínova, a to oprava účelové komunikace ul. Dvořákova na p. č. 2007/19 a 2533/2. Také v tomto případě dojde ke kácení v době vegetačního klidu, do 31. března 2019. Město musí kompenzovat ekologickou újmu následnou výsadbou třinácti kusů javorů (babyka) s výškou nasazení korunky minimálně 180 cm. Jako zpevnění svahu a zabránění eroze bude ve svahu vysazeno 1575 kusů půdokryvných keřů. Náhradní výsadba bude probíhat do konce května 2020. Město bude o náhradní výsadbu pečovat minimálně pět let, aby zabezpečilo zdárný růst. Pokud dojde k uschnutí některé dřeviny či keře, bude provedena neprodleně jejich náhrada. Topoly byly již v minulosti redukovány na výšku cca 15 až 18 m, mají často poškození kosterních větví, problémové větvení. Vzhledem k těsnému sousedství s komunikací není možné provést plánovanou opravu komunikace bez jejich odstranění.

Foto zdroj: www.wikipedia.org

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!